Apkalpošanas noteikumi

Cargobus sūtījumu pārvadāšanas un apkalpošanas noteikumi

Stājas spēkā no 01.04.2019.

Pēdējās izmaiņas -

1.     Noteikumi un to piemērošanas kārtība

1.1. Šie noteikumi nosaka Cargobus (turpmāk tekstā  - Cargobus un Izpildītājs) pakalpojumu sniegšanas kārtību, prasības sūtījuma sagatavošanai un pakalpojuma pasūtīšanai, kā arī sniedzamo pakalpojumu ierobežojumus, pārvadājot sūtījumus kā Latvijā, tā arī starptautiskajos maršrutos.

1.2. Šie Noteikumi kalpo kā Līgums starp Klientu un Cargobus.

1.3. Sūtītāju pienākums ir iepazīties ar šiem noteikumiem un ievērot tajos noteiktās prasības.

1.4. Šie Noteikumi tiek piemēroti katrai sūtījumu pārvadāšanai, izmantojot Cargobus pakalpojumus.

1.5. Šos Noteikumus piemēro un nemaina, izņemot gadījumus, kad Klients un  Cargobus pārstāvis, kuram ir speciāli izdota pilnvara norādīto darbību veikšanai, noslēdz šajā sakarā  atsevišķu vienošanos vai veic grozījumus esošajos noteikumos.

2.     Lietotie termini

Skaidrojumi turpmāk tekstā pielietotajiem vārdiem, nosacījumiem:

•    Portāls/Mājas lapa/Lapa-Latvijas valsts portāls www.Cargobus.lv.

•    Paka /Sūtījums -individuāli iepakots sūtījums, kuram ir  pievienots Cargobus  Partnera sūtījuma marķējums.

•    Piegāde/Krava – viena vai vairākas pakas nosūtītas ar Cargobus starpniecību.

•    Klients/Sūtītājs -puse, kura izmanto Cargobus pakalpojumus, lai nosūtītu/saņemtu sūtījumus/piegādi un ir atbildīga par visām izmaksām, kuras saistītas ar piegādi.

•    Saņēmējs/Adresāts-persona, kura saņem sūtījumu/piegādi, kura nosūtīta izmantojot Cargobus pakalpojumus.

•    Pārvadātājs/Partneris-Cargobus sadarbības partneri, TNT, DPD,Schenker un citi.

•    Puses-Cargobus, Klients un Pārvadātājs.

•    Paņemšanas adrese/Iekraušanas adrese- adrese, kurā Cargobus Partneriem sūtījums/piegāde ir jāpaņem.

•    Piegādes adrese/Izkraušanas adrese-adrese, kurā Cargobus Partnerim sūtījums/piegāde ir jāpiegādā.

•    Sūtījuma nodošanas vieta- kurjera noteikta droša vieta sūtījuma/piegādes atstāšanai bez saņēmēja paraksta. Šis punkts ir attiecināms tikai uz atsevišķiem pakalpojumiem.

•    Sūtījuma manifests/Uzlīme/ Marķējums/Pavadzīme,gaisa kravas pavadzīme/Faktūrrēķins -dokumenti, kuri ir pielīmēti uz sūtījuma vai tiek doti kopā ar sūtījumu.

•    Darba diena-no pirmdienas līdz piektdienas 9:00-17:00 izņemot atteicīgās valsts noteiktās svētku dienas.

•    Kompensācija-tranzīta kompensācija, kura tiek nodrošināta sūtījuma nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā. Šī kompensācija nav attiecināma uz sūtījumiem, kuri uzskatāmi par Aizliegtiem/Neatļautiem (aprakstu skatīt sadaļā Aizliegtie/Neatļautie sūtījumi ).

•    Izmaksas-visi izdevumi, kuri jāapmaksā klientam, ieskaitot pašu piegādi un papildus izmaksas, tādas kā glabāšanas izmaksas, PVN, citi nodokļi, soda procenti, naudas sodi, administratīvās izmaksas, muitas nodokļi, nodevas, apdrošināšanas prēmijas un visas citas apmaksas summas , kuras iekasējamas no Cargobus Lietotājiem  saistībā ar veikto Piegādi (piegādēm) un citām ar to saistītām darbībām.

•    Līgums-vienošanās starp Klientu un Cargobus par pakalpojumu sniegšanu.

•    Lietotājs- jebkura persona (juridiska vai fiziska), kura atbilstoši šiem noteikumiem lieto Portālu. 

•    Lietotāja konts/CargobusPRO –lietotāja darba vieta, kura paredzēta pasūtījumu pieteikšanai un pārvaldīšanai un satur lietotāja identifikācijas un personificēto informāciju darbam Portālā. Informācija ir pieejama tikai katram lietotājam par sevi un tikai pēc tā autentificēšanās.

3.    Vispārīgā informācija

3.1.    Portāla www.Cargobus.lv pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Cargobus.

3.2.    Portāla mērķis ir nodrošināt Latvijas un ārvalstu iedzīvotājiem un uzņēmumiem iespēju pieteikt kurjeru pakalpojumus attālinātā, vienkāršotā veidā.

3.3.    Šie noteikumi nosaka Portāla un tajā pieejamās informācijas lietošanas noteikumus, ierobežojumus, un ir saistoši visiem Lietotājiem. Cargobus ir tiesības jebkurā laikā grozīt lietošanas noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Portālā.

3.4.    Jebkura personīgā informācija, kuru Lietotājs brīvprātīgi nodod Portālam, tiek apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumiem. 

3.5.    Portālā netiek izmantoti  Lietotāja personas dati, neskaitot to informāciju, kuru Lietotājs brīvprātīgi ir sniedzis reģistrējoties par Lietotāju vai izmantojot kādu no Portālā pieejamajiem e-pakalpojumiem. Jebkura informācija, kuru Lietotājs sniedz vai saņem šādā veidā, nebūs pieejama trešajām personām.

4.    Pieeja Portālam

4.1. Portāls ir pieejams visiem interneta lietotājiem.

4.2. Cargobus nodrošina Portāla pieejamību 24 stundas diennaktī

4.3. Cargobus nenes atbildību, ja Portāls  nav pieejams nepārvaramas varas apstākļu dēļ. 

4.4. Piekļuve Portālam,  bez brīdinājuma, var tikt pārtraukta sistēmas bojājuma gadījumā, uzlabošanas (atjauninājumu) gadījumā, kā arī jebkuru citu neparedzamu apstākļu iespaidā.

5.    Cargobus tiesības un pienākumi

5.1.    Cargobus nodrošina Paku/Sūtījumu  Piegādes, pēc Lietotāja izvēles, izmantojot sadarbības Partnera pakalpojumus.

5.2.    Cargobus pati nenodrošina piegādes saņēmējam, piegādes tiek nodrošinātas, izmantojot  sadarbības Partnera pakalpojumus.

5.3.    Cargobus patur tiesības bez brīdinājuma ieviest un mainīt  noteiktos un apstiprinātos izcenojumus, atlaides vai pakalpojumus, kuri ir publicēti Portālā.

5.4.    Katrai Piegādei, atkarībā no izvēlētā Partnera pakalpojuma, tiek nodrošināti 1-3 piegādes mēģinājumi. Ja Piegādi nav iespējams piegādāt Piegādes adresē un Piegāde ir jāatgriež Sūtītājam, Sūtītājs ir atbildīgs par visiem atgrieztās Piegādes izdevumiem. Cargobus nosūta Sūtītājam rēķinu par atgriezto piegādi un līdz pilnīgai saistību izpildei ir tiesīga aizturēt Piegādi.

5.5.    Cargobus nenes atbildību, ja Sūtītājs ir nodevis Pārvadātajam nepareizu Sūtījumu, norādījis nepareizu Piegādes adresi vai arī nepareizi marķējis sūtījumu. Visus izdevumus, kuri radušies šo apstākļu rezultātā, sedz un apmaksā  Sūtītājs. Sūtītājam nav tiesību uz Kompensāciju gadījumos, ja sūtījums ir nepareizi noformēts vai arī nodots pārvadāšanai citam kurjeram.

5.6.    Piegādes tiek nodrošinātas , ja ir norādīta precīza Paņemšanas un Piegādes adrese ar precīziem pasta kodiem. Ja Piegāde nav notikusi vai tā ir jāatgriež Sūtītājam neprecīzi norādītas adreses dēļ, Sūtītājam nav tiesību pieprasīt kompensāciju un Sūtītājam ir jāsedz visi tā rezultātā radušies izdevumi.

5.7.     Cargobus un tās Partneriem ir tiesības atteikties pieņemt Piegādi, ja kāda no Pakām vai visa Piegāde kopumā nav iepakota, nav atbilstoši iepakota, nav marķēta ,pārsniedz kādu no noteiktajiem izmēriem vai arī svars pārsniedz pasūtījumā norādīto vai maksimāli pieļaujamo svaru.

5.8.     Klientam ar jautājumiem, ieteikumiem un pretenzijām  ir jāvēršas pie Cargobus klientu servisa. Ja Klients ir sazinājies ar Partneri ,neizmantojot Cargobus klientu servisu, Cargobus nenes atbildību par laicīgu un pareizu jautājuma risinājumu, kā arī pretenzijas šādā gadījumā netiek izskatītas.

5.9.    Cargobus piedāvātie pakalpojumi  tiek nodrošināti no Sūtījuma saņemšanas vietas līdz tās piegādes vietai, jeb “no durvīm līdz durvīm”, atsevišķiem pakalpojumiem piegāde var nebūt  “no durvīm līdz durvīm”. Cargobus par šādiem pakalpojumiem informē Portālā, pirms pasūtījuma noformēšanas.

5.10.    Cargobus visiem piedāvātajiem pakalpojumiem nenodrošina piegādes atskaiti pret parakstu un sūtījumu izsekošanas iespēju. Sūtītājam  pienākums ir pārbaudīt www.Cargobus.lv informāciju par piegādes pakalpojumu vai ir pieejama piegādes atskaite un vai pastāv iespēja izsekot sūtījumam.

5.11.    Dažādās vietās Amerikā un Austrālijā Partneriem ir tiesības atstāt Piegādi drošā vietā pie durvīm, bez saņēmēja paraksta. Par šādām piegādēm pretenzijas netiek pieņemtas.

5.12.    Cargobus pieprasa norādīt Saņēmēja telefona numuru, lai Partneris varētu sazināties ar saņēmēju, lai precizētu adresi vai piegādes laiku. Sūtot sūtījumus ārpus Latvijas teritorijas, obligāti jānorāda Saņēmēja valsts telefona numurs. Cargobus neuzņemas atbildību, ja saņēmēju nebūs iespējams sazvanīt un sūtījums šo apstākļu dēļ netiks piegādāts.

5.13.    Maksājumi par pakalpojumiem tiek pieņemti Portāla automātiskajā apmaksas sistēmā pēc pakalpojuma izvēles un pasūtījuma noformēšanas. Visas cenas portālā norādītas EIRO (EUR). Cargobus patur tiesības atteikt pasūtījumu , ja tas rada aizdomas par nelikumīgām darbībām.

5.14.     Pasūtījuma apstiprinājums vai pasūtījuma atcelšana tiks nosūtīti uz norādīto e-pasta adresi. Ja e-pasts netiek saņemts, lūdzam sazināties ar mūsu klientu servisu, kontaktinformāciju meklējot sadāļā „Kontakti”.

5.15.    Sūtījuma izpildes gaitai var sekot, izmantojot Portālu  www.Cargobus.lv. Klienta pienākums ir sekot līdzi sava pasūtījuma izpildes gaitai. Sūtījumam piešķirtais numurs ir aktīvs 12 nedēļas, pēc šī perioda sūtījuma numurs var tikt piešķirts atkārtoti nākamajam klientam.

5.16.    Piegādes atskaites  kopiju ir iespējams iegūt par atsevišķu samaksu, kura var būt no 2-15 EUR, atkarībā pēc izvēlētā Partnera pakalpojuma.

5.17.    Cargobus neatbild par zaudējumiem, kas radušies Lietotājam, ja trešā persona pieslēdzas un/vai lieto Portālu, izmantojot Lietotājam pieejamos personīgos autentifikācijas datus.

6.    Lietotāja tiesības un pienākumi

Lietotājam jāuzņemas un jāgarantē:

6.1.    Visiem sūtījumiem jābūt iepakotiem drošā iepakojumā, sūtījuma saturs nedrīkst kustēties vai nebūt iepakots drošai pārvadāšanai. Sūtījums nedrīkst radīt bojājumus apkārtējai videi vai citiem sūtījumiem. Jebkurš sūtījums, kurš nav atbilstoši iepakots var tikt atteikts pārvadāšanai vai bez Piegādes var tikt atgriezts Sūtītājam. Nepieciešamības gadījumā atsevišķa maksa par atbilstošu sūtījuma iepakošanu var tikt piestādīta Sūtītājam. Cargobus nenes atbildību par neatbilstoši iepakotiem sūtījumiem, kā arī pretenzijas šādā gadījumā netiek izskatītas.

6.2.    Ja uz vienu adresi tiek sūtīti vairāki sūtījumi, Sūtītājam ir atsevišķi jānorāda katra sūtījuma svars un izmēri, lai saņemtu atbilstošu pakalpojumu un tiktu aprēķināta precīza piegādes cena. Ir aizliegts norādīt kopējo svaru uz vienu adresi, ja tiek sūtītās vairāk kā viena paka. Sūtītājs nes pilnu atbildību un sedz visus izdevumus, kuri rodas nepareizi norādītu datu rezultātā.

6.3.    Visiem sūtījumiem jābūt atbilstoši marķētiem. Uz katra sūtījuma jābūt sūtījuma marķējumam, kurš satur saņēmēja datus, kā arī visas brīdinājuma zīmes, ja tādas nepieciešamas. Marķējumam jābūt viegli salasāmam, piestiprinātam redzamā vietā. Ja viens vai vairāki sūtījumi nav atbilstoši marķēti Cargobus un tās Partneriem ir tiesības atteikties pieņemt pasūtījumu. Cargobus nenes atbildību un neizskata pretenzijas, ja kāds no sūtījumiem nav ticis atbilstoši marķēts.

6.4.    Pakalpojumi, kuriem ir atzīme, ka vajadzīgs printeris, ir jāmarķē ar e-pastā saņemto sūtījuma Marķējumu. Ikviens sūtījums ,kurš tiek nosūtīts bez noteiktā Marķējuma var tikt aplikts ar papildus maksu no Cargobus puses, vat tikt liegta iespēja sekot papaklpojuma izpildes gaitai, kā arī sūtījuma Marķējuma trūkuma dēļ piegāde var kavēties. Par sūtījumiem bez atbilstoša noteiktā marķējuma Cargobus nenes atbildību, kā arī pretenzijas netiek izskatītas. 

6.5.    Starptautisko sūtījumu nosūtīšanai (ārpus Eiropas Savienības) var būt nepieciešami papildus dokumenti un informācija. Cargobus nodrošina ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem un informāciju, savukārt Klienta pienākums ir nodrošināt Cargobus ar visu nepieciešamo informāciju pirms un pēc pasūtījuma izveides. Cargobus neuzņemas atbildību un neizskata pretenzijas par sūtījumiem,  kurus nebūs iespējams piegādāt nepietiekamas informācijas vai nepietiekamas dokumentācijas dēļ. Lietotājs apņemas segt visus papildus izdevumus, kuri radīsies šo apstākļu dēļ.

6.6.    Sūtītājam, veicot pasūtījumu, jānorāda precīzi un saprotami dati, precīzs svars un izmēri, pareizs sūtītāja un saņēmēja vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, adrese, pasta kods, e-pasta adrese, vietējais tālruņa numurs, sūtījuma satura apraksts. Neprecīzu datu gadījumā Partnerim ir tiesības atteikties pieņemt vai piegādāt sūtījumu. Pieņemot nekorekti noformētu sūtījumu Cargobus ir tiesības pieprasīt no Sūtītāja papildus maksu par datu korekciju, kā arī Cargobus nenes atbildību, ja sūtījuma piegāde tiek kavēta neprecīzu datu dēļ.

6.7.    Saņēmējs un Sūtītājs piekrīt , ka sūtījumi var tikt transportēti pa sauszemi, jūru vai pa gaisu, pieprasot visu nepieciešamo dokumentāciju sūtījumu nosūtīšanai.

6.8.    Klients pilnībā uzņemas atbildību par visām izmaksām, kuras var rasties sūtītāja vai saņēmēja vainas dēļ.

7.     Partneru apkalpošanas noteiktumi

Norādīto partneru apkalpošanas noteikumi ir attiecināmi uz visām piegādēm: UPS, TNT, DPD, FEDEX, Cargobus, Schenker,Venipak, Omniva, Itella Logistics

Izvēloties kādu no norādītajiem Partneru pakalpojumiem Sūtītājs piekrīt ņemt  par pamatu un izpildīt augstāk norādīto partneru apkalpošanas noteikumus.

8.     Sūtījumu piegādes kavēšanās un citi apgrūtinoši apstākļi

8.1. Neviena no Pusēm neizvirzīs pret otru nekādas pretenzijas par nespēju izpildīt jebkuru no šī Līguma nosacījumiem, ja un tik ilgi, kamēr Līguma izpilde būs neiespējama sabiedriskās kārtības traucējumu, dabas katastrofu, pilsoņu karu, nemieru, streiku, kara darbības vai citu Pusēm nekontrolējamu notikumu dēļ vai arī tiks aizkavēti vai aizliegti ar jebkādiem likumiem vai ar likumu noteiktiem aktiem vai nolikumiem;

9.    Atbildība

9.1. Klientam ir zināms, ka pretenzija par nepienācīgu pakalpojumu kvalitāti ir obligāts Partnera atbildības nosacījums un tā ir jāiesniedz, stingri ievērojot termiņus, kas ir norādīti šajos noteikumos.

9.2. Cargobus, tās darbinieki, Partneri un aģenti nenes  atbildību par pazaudētiem un bojātiem sūtījumiem, ja 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc Piegādes nav saņemta rakstiska pretenzija no Klienta puses. Pretenzija jāiesniedz ar visiem papildus dokumentiem, noteiktajā termiņā. Dokumenti, kuri tiek iesniegti pēc noteiktā termiņa netiek pieņemti.

9.3. Pretenzijas forma un ar to saistītie dokumenti pieejami, www.Cargobus.lv sadaļā "iesniegt pretenziju"

9.4. Ja sūtījums nav piegādāts noteiktajā laikā un ir uzskatāms par pazudušu, sūtītājam ir jāiesniedz pretenzija 5 (piecu) kalendāro dienu laikā.

9.5. Klients saprot un piekrīt, ka norādītajā termiņā neiesniedzot pretenziju, viņš zaudē tiesības uz zaudējumu atlīdzību.

9.6. Visos citos gadījumos Partnera atbildība ir iespējama tikai tādā gadījumā, ja Klients nekavējoties un nekādā gadījumā ne vēlāk, nekā nosaka attiecīgo pārvadājumu regulējošie tiesību akti, iesniedz  pretenziju Cargobus.

9.7. Dokumenti, kas nepieciešami pretenzijas iesniegšanai:

1.    Pretenzijas forma (ar visiem pieprasītajiem dokumentiem), kura pieejama Cargobus majas lapā.

2.   Jebkurus citus papildus dokumentus, ja tādi ir un ja tie var palīdzēt izvērtēt pretenziju.

3.   Klientam ir tiesības iesniegt arī neatkarīgas zaudējumu novērtēšanas aģentūras aktu.

9.8. Visi  šo Noteikumu 9.7. punktā norādītie dokumenti ir jāiesniedz noūsūtot e-pastu uz cargobus@cargobus.lv

9.9. Ja tiek pārsniegts norādītais piegādes termiņš, atlīdzināmo zaudējumu lielums nevar pārsniegt Pārvadātāja kā ekspeditora atlīdzības daļu, kura tiek ņemta par pārvadāšanu.

9.10.Piegāde tiek uzskatīta par kavētu, ja paka neierodas galamērķī  72 stundu laikā starptautisku sūtījumu gadījumā, un 24 stundu laikā vietējām piegādēm pēc sūtījuma noformēšanas laikā paredzētā laika. 

9.11. Paka tiek uzskatīta par pazaudētu, ja tās piegādes termiņš galamērķī tiek kavēts par 30(trīsdesmit) kalendārajām dienām starptautiskiem sūtījumiem un 4(četrām) darba dienām vietējiem sūtījumiem. 

9.12.  Cargobus un tās Partneru atbildība par sūtījuma satura pazaudēšanu nevar pārsniegt sūtījuma faktisko vērtību. Pārvadātājam ir jāpierāda  sūtījuma, par kuru tiek izteikta pretenzija, vērtība.

9.13. Cargobus  uzņemas atbildību par pakas zaudējumiem vai bojājumiem saskaņā ar LR Civillikumu un CMR konvenciju par summu līdz 8.33 SDR par kilogramu par bojātās vai nozaudētās preces bruto svaru. SDR ir IMF īpaša aizņēmumtiesību likme un summa līdz ar to ir atkarīga no publicētā maiņas kursa IMF mājas lapā. Cargobus preču pārvadāšanas atbildības apdrošināšanai (ja tā ir pieejama attiecīgajam pakalpojumam) ir jāsedz pakas bojājumi vai zaudējumi, ņemot vērā augstāk minētos ierobežojumus. Sūtījuma vērtība tiek segta pilnā apmērā, ja ir izvēlēta pilna apdrošināšana un ir ievēroti visi  punkta 9.17. apakšnosacījumi.

9.14. Pakas zaudējuma vai bojājuma gadījumā Cargobus ir jākompensē zaudējumi vai bojājumi, ņemot vērā šo Noteikumu  9.13. punktā minētos ierobežojumus un Partnera noteikto atlīdzības apmēru,kā arī ņemot vērā pakas vērtību. Citi zaudējumi netiek kompensēti.

9.15. Cargobus neatbild  par sūtījuma bojājumu vai zaudējumu, ja tas ir radies kāda no zemāk minēto risku gadījumā: iepakojuma trūkums; nepilnīgs vai bojāts iepakojums; sūtījumu iekraušanu vai izkraušanu ir veicis Nosūtītājs, Saņēmējs, vai persona, kura rīkojas Nosūtītāja vai Saņēmēja vārdā; marķējuma trūkums uz pakas un tā neatbilstība; konkrētas pakas dabiskās īpašības, kuru rezultātā tā var tikt bojāta, neizturot spiedienu, funkcionālo traucējumu, korozijas, iekšējās sabojāšanās, izkalšanas, noplūdes vai dabīgā zuduma dēļ.

9.16. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp Cargobus un Klientu, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā 30(trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, ja pārrunu ceļā strīdus atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

10.    Sūtījumu nodošana pārvadāšanai 

10.1. Sūtītājs nodod Pārvadātājam pasūtījumu pasūtījumā norādītajā adresē un laikā , uz kura ir jābūt norādītiem Sūtītāja un Saņēmēja rekvizītiem.

10.2. Pārvadātāja kurjers pats iekrauj sūtījumus, kuru kopējais svars nepārsniedz 30(trīsdesmit) kg. 

10.3. Klientam ir jānodrošina, lai Sūtītājs iekrautu sūtījumus, kuru viena Iepakojuma svars pārsniedz 30(trīsdesmit) kg , ja nepieciešams izmantojot to iekraušanai  iekraušanas tehniku.

10.4. Pieņemot sūtījumus, Pārvadātājs izraksta sūtījuma nodošanas dokumentu vai, ja norādīts pie pasūtījuma pieteikšanas, Klients to izdrukā, pēc pasūtījuma izpildes pirms Pārvadātāja ierašanās.

10.5. Klients atbild par visiem Cargobus ciestajiem izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies Sūtītāja vainas dēļ, neprecīzi sniegtu datu vai instrukciju dēļ.

10.6. Ja priekšmets, kas paredzēts pārvadāšanai, ir viendabīgs, nesmērējošs, neizjaucams un to nav iespējams iepakot, bet tas daļēji atbilst sūtījuma pārvadāšanas noteikumiem, īpašos gadījumos Pārvadātājs var tādu sūtījumu pieņemt, bet pavadzīmē tiek veikta atzīme „nedroša iepakojuma” pazīme un par priekšmeta sabojāšanu transportēšanas laikā Cargobus un Pārvadātājs neatbild. 

10.7. Pārvadātājam, pieņemot Sūtījumu, ir tiesības pārbaudīt sūtījuma ārējo stāvokli un pieprasīt ierakstīt Pavadzīmē piezīmes par kravas marķējumu un numerāciju, kravas vai Iepakojuma ārējo stāvokli, citiem nozīmīgiem faktiem. Ja Nosūtītājs nepiekrīt Pārvadātāja piezīmēm un atsakās zem tām parakstīties, Pārvadātājam ir tiesības atteikties pieņemt Sūtījumu.

10.8. Piezīmēs var ierakstīt visu papildus informāciju par sūtījumu, tā bojājumiem, brāķi un visu citu informāciju, kuru Pārvadātājam vajadzētu zināt, lai droši transportētu sūtījumu. 

10.9. Saskaņā ar vienu pavadzīmi var pārvadāt ne vairāk kā vienu Sūtījumu. 

10.10. Pārvadātājs atstāj sev tiesības nepieņemt neiepakotus, slikti iepakotus, nemarķētus vai nepienācīgi marķētus sūtījumus. Kurjeram ir tiesības negaidīt, ja, viņam ierodoties, sūtījums nav sagatavots nosūtīšanai.

10.11. Cargobus un Pārvadātājs nevar iebilst pret to, ka kompetentas valsts institūcijas atvērtu un pārbaudītu jebkuru iepakojumu. Par tādām pārbaudēm Pārvadātāja pārstāvjiem nekavējoties ir jāinformē Klients.

10.12. Klients (tāpat arī Sūtītājs, nododot sūtījumu) piekrīt, ka kompetentām valsts pārvaldes institūcijām ir tiesības netraucēti pārbaudīt sūtījuma iepakojumus.

11.    Sūtījumu nodošana saņēmējam

11.1. Atvedot sūtījumu mērķa punktā, Pārvadātājam tas ir jānodod pavadzīmē norādītajam Saņēmējam.

11.2. Sūtījumus piegādā uz Saņēmēja adresi. 

11.3. Klients atbild par to, lai Saņēmējs sūtījumu pieņemtu šajos Noteikumos noteiktā kārtībā un termiņos. 

11.4. Ja sūtījuma masa nepārsniedz 30(trīsdesmit) kg, sūtījums no transporta līdzekļa ir jāizkrauj Pārvadātājam (par „izkraušanu” tiek uzskatīta sūtījuma izkraušana no transporta līdzekļa).

11.5. Izkraušanas darbiem tiek paredzētais laiks līdz 10 min. Par katrām papildus 10 min Klientam var tikt sastādīts papildus rēķins saskaņā ar izvēlētā Pārvadātāja izcenojumiem.

11.6. Ja sūtījuma masa pārsniedz 30(trīsdesmit) kg vai izkraušanas darbiem ir nepieciešama papildus tehnika, Klients atbild par to, lai sūtījumu no transporta līdzekļa izkrautu Saņēmējs. 

11.7. Ja Pārvadātājam ir iespējams, sūtījumu, kura masa pārsniedz 30(trīsdesmit) kg,  izkraut no transporta līdzekļa un/vai nogādāt Saņēmēja norādītā noliktavas telpā, tad Pārvadātājs par šo pakalpojumu aprēķina papildus izkraušanas darbu maksu, par kuru tiek iesniegts atsevišķs rēķins. 

 11.8. Pieņemot sūtījumu, Saņēmējam kopā ar Pārvadātāja pārstāvi jāpārbauda sūtījuma (iepakojumu) stāvoklis. 

11.9. Kad Saņēmējs parakstās pavadzīmē, pasūtījums tiek uzskatīts par nodotu. Klients un Saņēmējs atzīst, ka, ievērojot pastāvošo praksi, sūtījuma pārvadāšanas laikā var būt uzrakstītas vairākas pavadzīmes (sūtījuma piegādes manifesti). Kad Saņēmējs parakstās uz jebkuras no pavadzīmēm, pēc kuras datiem iespējams identificēt sūtījumu, sūtījums uzskatāms par nodotu, kaut arī citas pavadzīmes par to pašu sūtījumu Saņēmējs nebūtu parakstījis.

11.10. Pamanot sūtījuma vai viena no iepakojumiem bojājumu, Saņēmējam ir tas jāatzīmē pavadzīmē un jāuzraksta brīvā formā sūtījuma Iepakojuma bojājuma akts, ja ir iespēja - jānofotografē bojātais Iepakojums. Ja Saņēmējs paraksta pavadzīmi bez piezīmēm un iebildumiem uzskatāms, ka sūtījums piegādāts kvalitatīvs vai nebojāts un Cargobus un Pārvadātājs neuzņemas nekādas saistības par sūtījuma vai tā daļas sabojāšanu vai nozaudēšanu, kuru Saņēmējs  pamanīja  vēlāk.

11.11. Rodoties apstākļiem, kas apgrūtina sūtījuma nodošanu, nav tehnisku iespēju izkraut sūtījumu, ja Saņēmējs nav atrasts vai atsakās pieņemt sūtījumu (par atteikšanos uzskatāma arī nepiekrišana apmaksāt pavadzīmē norādītās vai cita pamatojuma dēļ Pārvadātājam vai Klientam pienākošās summas), Pārvadātājam ir jāprasa tālāki Klienta rakstiski norādījumi. 

11.12. Klients norādījumus sniedz rakstiski vai  tos nosūtūtot uz e-pastu cargobus@Cargobus.lv.

11.13. Nesaņemot norādījumus 12 (divpadsmit) stundu laikā, Pārvadātājam ir tiesības uz Klienta rēķina atdot atpakaļ sūtījumu nosūtītājam, ja sūtītājs atsakās pieņemt atpakaļ atvesto Sūtījumu, Pārvadātājs atstāj sev tiesības izkraut sūtījumu un nodot glabāšanā Pārvadātāja terminālā līdz tālākiem Klienta rakstiskiem norādījumiem, bet pārvadāšana uzskatāma par pabeigtu un pakalpojums izpildīts.

11.14. Klients apņemas apmaksāt Pārvadātājam ar šo Noteikumu 11.13.punktā minēto pakalpojumu izpildi saistītos izdevumus, maksu par sūtījuma pārvadāšanu, sūtījuma atpakaļ atvešanas izdevumus un noliktavas pakalpojuma apmaksu, saskaņā ar izvēlētā Pārvadātāja izcenojumiem.

12.     Aizliegtie/Neatļautie sūtījumi

12.1. Neiepakoti, slikti iepakoti un nestandarta sūtījumi, ja par tiem iepriekš nav panākta vienošanās ar Cargobus pārstāvjiem.

12.2. Pārvadātšanai aizliegtie priekšmeti:

12.2.1. īpaši augstas vērtības priekšmeti (juvelierizstrādājumi, mākslas darbi, antikvāri priekšmeti, dārgmetāli, dārgakmeņi, skaidra nauda (izņemot skaidras naudas savākšanas operācijas – C.O.D. - operācijas), loterijas biļetes, čeki, vērtspapīri, akcijas, vekseļi , kā arī citi dokumenti un priekšmeti, kurus kaitējuma gadījumā nav iespējams atjaunot, rekonstruēt un (vai) nomainīt pret līdzvērtīgiem;

12.2.2. ieroči, munīcija, sprāgstvielas, narkotikas, cigarettes, alkohols un vielas vai produkti, kuri savu ķīmisko vai fizisko īpašību dēļ var radīt draudus cilvēka veselībai, drošībai, videi vai īpašumam; 

12.2.3. dzīvi dzīvnieki un augi, cilvēka mirstīgās atliekas vai ķermeņa daļas, ātri bojājošies pārtikas produkti un nepārtikas produkti un priekšmeti, kuru pārvadāšanai nepieciešama speciāla iekārta, drošības pasākumi, atļaujas vai speciālas temperatūras, gaisa mitrums vai citi īpaši nosacījumi.

12.2.4. Citi priekšmeti, kuru pārvadāšana, importēšana vai eksportēšana ir aizliegta citās valstīs, kuros pārvadāšana tiek veikta likumos noteiktā kārtībā. Vai priekšmeti, kuru pārvadāšanai Cargobus  un tās Partneriem vajadzētu saņemt speciālu transportēšanas, importa vai eksporta licenci vai atļauju.

12.3. Cargobus  neatbild  par Šo Noteikumu 12.2. punktā minēto Klientu sūtījumiem.

12.4. Pasūtot transportēšanai nepieņemamo priekšmetu pārvadāšanu, nododot vai jebkādā veidā radot iespēju to nodošanai pārvadāšanai, Klients uzņemas pilnīgu atbildību par visām tādas rīcības sekām un apņemas segt Cargobus šī iemesla dēļ radušos tiešos zaudējumus, ja tādi rodas un ir pamatoti ar dokumentiem, kam ir juridisks spēks. 

12.5. Saskaņā ar kravas nosūtīšanas mērķi un dažādām kontroles formalitātēm atsevišķām precēm var piemērot papildus ierobežojumus un pagarināt pārvadāšanas laiku. Cargobus un tās Partneriem ir tiesības nepieņemt sūtījumus, kuriem tiek piemēroti tādi ierobežojumi drošības vai apsardzes apsvērumu dēļ. 

13.     Norēķinu kārtība

13.1. Spēkā esošais pārvadātāja pakalpojumu cenrādis ir publicēts tīmekļa vietnē www.Cargobus.lv

12.2. Klients var veikt apmaksu par pakalpojumiem ar kredītkarti, bank-link vai no PAYPAL konta, pēc pasūtījuma datu apstiprināšanas. Pasūtījums uzskatāms par pieņemtu, kad notikusi naudas transakcija.

13.3. Klients var veikt apmaksu par pasūtījumiem apmaksājot saņemto rēķinu. Rēķinu jāapmaksā bez jebkādiem atskaitījumiem, ne vēlāk kā līdz kravas nodošanai pārvadāšanai. Ja apmaksa netiek saņemta līdz noteiktajam termiņam, pasūtījums tiek anulēts.

13.4. Cargobus norādītie pakalpojumu tarifi un izcenojums pamatojas uz Klientam sniegto informāciju Portālā, taču galīgie pakalpojumu tarifi un izcenojumi var atšķirties, jo tie tiek aprēķināti pēc faktiski iesniegtā sūtījuma izmēriem un svara. Faktiskais sūtījuma svars un izmēri tiek noteikti, ievadot datus Portālā, un pēc sūtījuma paņemšanas Pārvadātāja sūtījumu pārkraušanas – šķirošanas terminālos. Atšķirīgu svaru un izmēru gadījumā Cargobus izveido papildus rēķinu Klientam.

13.5. Pārvadātājs pārbauda katru pavadzīmi no izvēlētā pakalpojuma un Iepakojuma/ sūtījuma masas viedokļa. Ja nepareizi izvēlēts pakalpojums vai norādīta masa, Pārvadātājs labo pavadzīmi. Klients ir atbildīgs par visām izmaksām, kuras rodas nepareizi norādītu datu dēļ.

13.6. Klientam uzņemas  atbildību par visu ar sūtījumu saistīto izdevumu un nodokļu samaksai.

13.7. Ja noteikti izdevumi un citas summas ir jāapmaksā Saņēmējam, tad Sūtītāja pienākums ir to norādīt atbilstošajā pavadzīmes nodaļā. 

13.8. Ja klients neievēro noteiktos rēķina apmaksas termiņus Cargobus piemēro soda naudu 0,5% apmērā par katru nokavēto dienu.

13.9. Ja Klients savlaicīgi neveic rēķina apmaksu Cargobus ir tiesības nodot infromāciju par Klienta parādiem pārādu piedziņas kompānijai, kura uzsāk parāda piedziņas procesu.

14.     Privātuma politika

14.1. Klients pilnībā piekrīt, ka neizmantos vārdu “Cargobus” vai “www.Cargobus.lv”, bez Cargobus rakstiskas piekrišanas.

14.2. Šī līguma darbības laikā Klientam ir aizliegts izteikt darba piedāvājumus vai iegūt konfidenciālu informāciju par uzņēmumu no Cargobus darbiniekiem.

15.     Noteikumu spēkā esamība

15.1 Ja kāds no šajos Noteikumos esošajiem noteikumiem ir pretrunā kādam no spēkā esošajiem starptautiskajiem līgumiem, Latvijas Republikas likumam, valdības lēmumam vai rīkojumam, ministriju pavēlēm vai citu piemērojamo likumdošanas aktu prasībām – tāds noteikums paliek spēkā kā Cargobus un Klienta līguma daļa tik, cik tas nav pretrunā ar minētajiem likumdošanas aktiem. Jebkurš spēkā neesošs noteikums neietekmē citu šo Noteikumu daļu spēkā esamību.