Der zināt

Cargobus apkalpošanas noteikumi,  02.01.2013.

apstiprinājis  Cargobus Latvia direktors Roberts Mazkalniņš

Apkalpošanas noteikumi ir spēkā no 02.01.2013.

CARGOBUS APKALPOŠANAS NOTEIKUMI

1.       Apkalpošanas noteikumi kalpo kā kravas pārvadāšanas pakalpojumu, kurus Nosūtītājam un Saņēmējam nodrošina Cargobus, nosacījumu un noteikumu pamats.

2.       Nodrošinot kravas pārvadāšanas pakalpojumus, Cargobus īpaši vadās pēc CMR konvencijas1 un Saistību tiesību likuma2, kā arī citiem Latvijas Republikas likumiem.

3.       Nosūtītajam uz iepakojuma ir jānorāda Nosūtītāja un Saņēmēja vārds, adrese un telefona numurs, kā arī jānorāda brīdinājuma zīmes, ja tādas ir nepieciešamas.

4.       Nosūtītājam ir jāuzņemas atbildība par paku iepakojumu un ir jāiepako paka, ņemot vērā pakas veidu, nodrošinot, ka tās saturs nekustās, tās daļas nevar iestrēgt, tās nevar sabojāt spiediens, pārkraušana un transportēšana. Pakas iepakojumam ir jānodrošina, lai pakas saturam nebūtu iespējams piekļūt, nesabojājot iepakojumu. Pakas iepakojumam ir jānodrošina, ka pakas saturs tiek pasargāts no daļēja zuduma un bojājuma un nerada bojājumus citām pakām, transporta līdzekļiem, videi vai cilvēku, kuri veic kravas pārkraušanu, veselībai. Cargobus pārstāvis ir pilnvarots atteikties pieņemt jebkādas pakas, kas neatbilst augstāk minētajiem noteikumiem un nosacījumiem.

5.       Paka var sastāvēt no vairākiem iepakojumiem, no kuriem neviens nedrīkst būt smagāks par 30 kg un viens no garuma izmēriem nedrīkst būt garāks par 3 m. Paka drīkst saturēt smagākus iepakojumus ar nosacījumu, ka Saņēmējs pats personīgi ierodas saņemt iepakojumu.

6.       Gadījumā, ja tas ir starptautisks sūtījums, satura apraksts ir jānorāda kravas pārvadājuma līgumā/ rēķinā.

7.       Veicot apmaksu skaidrā naudā vai starptautiska sūtījuma gadījumā, iekraujot paku, Nosūtītājam ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, pamatojoties uz kuru kravas pārvadājuma līguma/ rēķina ailītē, kas paredzēta piezīmēm, ir jāatzīmē personas vārds, dokumenta nosaukums un numurs. Ja Nosūtītājam nav līdzi personu apliecinoša dokumenta, pakas iepakojums tiks atvērts un pakas saturs tiks pārbaudīts attiecībā uz kravas pārvadājuma līgumā/ rēķinā norādītā Nosūtītāja klātbūtnē.

8.       Pakai ir jānonāk nosūtīšanas terminālī vēlākais 15 minūtes pirms transportlīdzekļa atiešanas laika. Paka tiks izsniegta saņemšanas terminālī ne ilgāk kā 30 minūtes pēc tam, kad transportlīdzeklis būs sasniedzis galamērķi.

9.       Ir aizliegts nosūtīt: radioaktīvas, kodīgas, uzliesmojošas, toksiskas, smaržīgas vai smērējošas vielas; iepakojumus, kas piepildīti ar šķidrumu, ja tie nav cieši noslēgti, un nav iepakoti tā, lai būtu izturīgi pret triecieniem; naudu, obligācijas, monētas, dārgmetālus un dārgakmeņus, vērtspapīrus; dzīvus dzīvniekus, putnus, zivis, kukaiņus; asus priekšmetus un priekšmetus, kas paredzēti griešanai, ja tie nav ievietoti īpašā iepakojumā; alkoholu; tabakas izstrādājumus; narkotiskās vielas, munīciju, sprāgstvielas, ieročus un to detaļas. Gadījumā, ja tas ir starptautisks sūtījums, ir aizliegts nosūtīt iepakojumus, kuros ir iekļautas tāda preces, kuras ir aizliegts izvest no nosūtīšanas valsts un kuras ir aizliegts ievest valstī, kura ir galamērķis. Cargobus nav atbildīgs par iepakojumiem, kuri satur aizliegtās lietas. Cargobus ir tiesības neitralizēt vai iznīcināt pakas, kuras apdraud citas preces, Cargobus īpašumu vai trešās personas īpašumu, kā arī viņu veselību vai vidi. Nosūtītājam ir jāapņemas kompensēt jebkādus bojājumus vai

izmaksas, kas radušās Cargobus saistībā ar augstāk minētajām aizliegtajām vai bīstamajām pakām.

10.   Pēc atsevišķas vienošanās un Cargobus neuzņemoties nekādu atbildību, pārvadāšanai var tikt pieņemtas sekojošas lietas: ātri bojājošies produkti, aukstumneizturīgas un karstumneizturīgas vielas, augu sugas, smalki priekšmeti, stikla priekšmeti, utt., attiecīgi pievienojot kravas pārvadājuma līgumam/ rēķinam zīmīti „Nosūtītājs uzņemas visu risku un atbildību”.

11.   Nosūtītājs apņemas informēt Saņēmēju par pakas nosūtīšanu un nodrošināt, ka Saņēmējs saņem paku saprātīgā laika periodā, ņemot vērā pakas ierašanās laiku galamērķī un attiecīgo izkraušanas laiku, kā arī saskaņā ar piegādes noteikumiem, kas atrunāti kravas pārvadājuma līgumā/ rēķinā, ja vien nav atrunāts citādāk.

12.   Cargobus pakalpojumi ir jāapmaksā, pamatojoties uz cenu lapu, kuru izdevis Cargobus. Cenu lapai ir jābūt pieejamai Cargobus terminālos un mājas lapā www.cargobus.eu.

13.   Kravas pārvadājumu izmaksām par paku ir jāsastāv no noformēšanas maksas, transportēšanas izmaksām, pārkraušanas izmaksām un maksas par uzglabāšanu līdz 24 stundām nosūtīšanas terminālī un saņemšanas terminālī. Papildu pasūtītie pakalpojumi, kā: kurjera pakalpojumi, apdrošināšana, iepakošana, uzglabāšana, utt. ir jāapmaksā Nosūtītājam vai arī, ja kravas pārvadājumu līgumā/ rēķinā noteikts un saskaņā ar 16. punktu, pakalpojumi jāapmaksā Saņēmējam.

14.   Kā papildu pakalpojums, pēc Nosūtītāja pieprasījuma, par kravas pārvadājumu var tikt noslēgts preču apdrošināšanas līguma par summu līdz 19 000 EUR.

15.    Līguma klients, kuram ir spēkā esoša pakalpojumu karte, var veikt apmaksu saskaņā ar izrakstīto rēķinu. Ja klientam nav spēkā esošas pakalpojumu kartes, apmaksa ir jāveic skaidrā naudā vai ar bankas pārskaitījumu. Pēdējā gadījumā ir jāiesniedz maksājuma uzdevuma kopija Cargobus pirms kravas pārvadājuma līguma/rēķina noslēgšanas.

16.   Parasti par pakas nosūtīšanu maksā Nosūtītājs. Ja pakas Nosūtītājs vai Saņēmējs ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Cargobus, Nosūtītājs un Saņēmējs var vienoties par apmaksas nosacījumiem, kas paredz, ka Saņēmējs apmaksā Cargobus pakalpojumus un Nosūtītājam ir jāveic attiecīga piezīme kravas pārvadājuma līgumā/ rēķinā. Cargobus nav pienākums piegādāt paku Saņēmējam, kamēr Saņēmējs nav apmaksājis pakalpojumu. Ja Saņēmējs neapmaksā pakalpojumu, Nosūtītājs apņemas kompensēt Cargobus visas ar to saistītās izmaksas un zaudējumus, ieskaitot transportēšanas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar pakas atgriešanu.

17.   Gadījumā, ja preces izsniegšana tiek veikta no autobusa, Nosūtītājam ir jānodrošina, ka Saņēmējs saņem paku paredzētajā laikā, kad autobuss ierodas galamērķī, kas atrunāts preču pārvadāšanas līgumā/ rēķinā, vai, gadījumā, ja autobuss kavējas laika apstākļu dēļ, tehnisku bojājumu, ceļu satiksmes negadījuma vai citu iemeslu dēļ, reālajā pakas atvešanas brīdī. Cargobus nav atbildīgs par pakas piegādi Saņēmējam gadījumā, ja Saņēmējs neierodas autobusa galamērķī augstāk noteiktajā laikā. Nosūtītājam ir jāapmaksā visi izdevumi, kas saistīti ar pakas atgriešanu, uzglabāšanu, pārkraušanu, utt.

18.   Paka ir jāizsniedz Saņēmējam pret parakstu, pieprasot uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (vadītāja apliecību, identifikācijas karti vai pasi) vai jebkuru citu informāciju, kas ļauj atpazīt saņēmēju (klienta karte, pilnvara, telefona nummurs, sūtījuma drošības nummurs). Cargobus pārstāvim ir jāpārbauda Saņēmēja vārds, personu apliecinošā dokumenta nosaukums un numurs un jāatzīmē preču pārvadāšanas līguma/ rēķina laiks un datums.

19.   Izmantojot kravas pārvadāšanas pakalpojumus, ja piegāde neizdodas, kurjeram ir jāsazinās ar Saņēmēju vai jāatstāj paziņojums par apmeklējumu un paka jānogādā tuvākajā Cargobus birojā. Nosūtītājs vai Saņēmējs var pasūtīt jaunu piegādi par papildu samaksu.

20.   Visas sūdzības un prasības, kas attiecas uz pakas bojājumiem, nozaudēšanu vai kavētu piegādi, ir jāiesniedz Cargobus rakstveidā 7 dienu laikā.

21.    Piegāde tiek uzskatīta par kavētu, ja paka neierodas galamērķa terminālī 72 stundu laikā starptautisku sūtījumu gadījumā, un 24 stundu laikā vietējām piegādēm pēc sūtījuma noformēšanas laikā paredzētā laika.

22.   Paka tiek uzskatīta par pazaudētu, ja tās piegādes termiņš galamērķī tiek kavēts par 30 dienām starptautiskiem sūtījumiem un 4 dienām vietējiem sūtījumiem.

23.   Ja saņemšanas brīdī pakas vai iepakojuma bojājumus fiksē Saņēmējs, Saņēmējam ir jāveido iesniegums, norādot bojājumus pavadošajā dokumentā. Pretējā gadījumā ir jāpierāda, ka Nosūtītājs ir saņēmis paku labā stāvoklī un daudzumā, kas minēts pavadošajos dokumentos. Gadījumā, ja nebija iespējams konstatēt bojājumus normālos pakas saņemšanas apstākļos, Saņēmējam ir tiesības iesniegt sūdzību Cargobus 7 dienu laikā.

24.    Gadījumā, ja rodas jebkādi jautājumi vai sūdzības attiecībā uz paku, Sūtītājam vai Saņēmējam ir pienākums iesniegt preču pārvadāšanas līgumu/ rēķinu vai kurjera preču pavadzīmi. Kopā ar kompensācijas pieprasījumu. Saņēmējam ir jāiesniedz bojātā paka Cargobus ekspertīzes veikšanai.

25.   Gadījumā, ja bojātās pakas vai to daļas tiek kompensētas uz Cargobus rēķina, pakas īpašumtiesības ir jānodod Cargobus. Kompensācija var tikt īstenota restaurācijas, aizvietošanas vai naudas kompensācijas izteiksmē. Cargobus ir tiesības izlemt par kompensācijas formu.

26.   Cargobus ir jāuzņemas atbildība par pakas zaudējumiem vai bojājumiem saskaņā ar CMR konvencijas un Saistību tiesību likumu par summu līdz 8.33 SDR par kilogramu par bojātās vai nozaudētās preces bruto svaru. SDR ir IMF īpaša aizņēmumtiesību likme un summa līdz ar to ir atkarīga no publicētā maiņas kursa IMF mājas lapā. Cargobus preču pārvadāšanas atbildības apdrošināšanai ir jāsedz pakas bojājumi vai zaudējumi, ņemot vērā augstāk minētos ierobežojumus.

27.   Pakas zaudējuma vai bojājuma gadījumā Cargobus ir jākompensē zaudējumi vai bojājumi, ņemot vērā 26. punktā minētos ierobežojumus un papildu apdrošināšanu gadījumā, kas minēts 14. punktā, arī ņemot vērā pakas vērtību. Citi zaudējumi, kā peļņas zaudējumi, ne-īpašumtiesību vai morālie zaudējumi netiek kompensēti.

28.   Cargobus tiek atbrīvots no atbildības, ja tā saistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi ir izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi. Sekojoši apstākļi var tikt uzskatīti par nepārvaramas varas apstākļiem: plūdi un citi ārkārtēji laika apstākļi; ugunsgrēki, zemestrīces un citas dabas katastrofas, satiksmes sastrēgumu, satiksmes pārtraukumi, transportlīdzekļa bojājumi, maršruta maiņa, ko ir izraisījuši ceļu remontdarbi vai negadījumi, zādzības, terorisma akti un darbības, kas saistīti ar vadību, nemieri, streiki, karš, varas iestāžu darbība, likumdošanas grozījumi, traucējot pilnīgu līguma izpildi, kā arī citi ārkārtēji notikumi, kuru esamību vai sekas Cargobus nevarēja paredzēt vai novērst līguma noslēgšanas brīdī vai saņemot paku no Nosūtītāja.

29.   Cargobus ir jāatbrīvo no atbildības par sūtījuma bojājumu vai zaudējumu, ja tas ir radies kāda no zemāk minēto risku gadījumā: iepakojuma trūkums; nepilnīgs vai bojāts iepakojums; sūtījumu iekraušanu vai izkraušanu ir veicis Nosūtītājs, Saņēmējs, vai persona, kura rīkojas Nosūtītāja vai Saņēmēja vārdā; marķējuma trūkums uz pakas un tā neatbilstība; konkrētas pakas dabiskās īpašības, kuru rezultātā tā var tikt bojāta, neizturot spiedienu, funkcionālo traucējumu, korozijas, iekšējās sabojāšanās, izkalšanas, noplūdes vai dabīgā zuduma dēļ.

30.    Pakas ir jāglabā galamērķa terminālī līdz divām nedēļām, pēc kā pakas ir jānosūta uz nosūtīšanas termināli pārkraušanai. Ātri bojājošās pakas ir jāglabā galamērķa terminālī līdz trīs dienām, pēc kā tās ir jāiznīcina. Atgrieztās preces ir jāizsniedz nosūtītājam nosūtīšanas terminālī pēc attiecīgo sūtījuma un uzglabāšanas maksu apmaksas. Pakas ir jāuzglabā nosūtīšanas terminālī līdz vienam mēnesim. Pēc tam Cargobus ir jārīkojas saskaņā ar Saistību tiesību likumu un balstoties uz Cargobus „Procedūru par paku atvēršanu un iznīcināšanu.”

 

 

[1] Konvencija par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR); RT II 1995., 3., 12.

2 RT I, 08.07.2011., 21.

 

      Cargobus patur tiesības grozīt šos apkalpošanas noteikumus.