Apkalpošanas noteikumi

 

Cargobus apkalpošanas noteikumu pēdejās izmaiņas,  17.02.2014.

apstiprinājis Cargobus Latvia SIA direktors Roberts Mazkalniņš

Apkalpošanas noteikumi ir spēkā no 03.05.2012.

                                CARGOBUS APKALPOŠANAS NOTEIKUMI                     

1.       Apkalpošanas noteikumi kalpo kā kravas pārvadāšanas pakalpojumu, kurus Nosūtītājam un Saņēmējam nodrošina Cargobus, nosacījumu un noteikumu pamats.

2.       Nodrošinot kravas pārvadāšanas pakalpojumus, Cargobus īpaši vadās pēc CMR konvencijas1 un Saistību tiesību likuma2, kā arī citiem Latvijas Republikas likumiem.

3.       Nosūtītajam uz iepakojuma ir jānorāda Nosūtītāja un Saņēmēja vārds, adrese ar pasta kodu un telefona numurs, kā arī jānorāda brīdinājuma zīmes, ja tādas ir nepieciešamas.

4.       Nosūtītājam ir jāuzņemas atbildība par paku iepakojumu un ir jāiepako paka, ņemot vērā pakas veidu, nodrošinot, ka tās saturs nekustās, tās daļas nevar iestrēgt, tās nevar sabojāt spiediens, pārkraušana un transportēšana. Pakas iepakojumam ir jānodrošina, lai pakas saturam nebūtu iespējams piekļūt, nesabojājot iepakojumu. Pakas iepakojumam ir jānodrošina, ka pakas saturs tiek pasargāts no daļēja zuduma un bojājuma un nerada bojājumus citām pakām, transporta līdzekļiem, videi vai cilvēku, kuri veic kravas pārkraušanu, veselībai. Cargobus pārstāvis ir pilnvarots atteikties pieņemt jebkādas pakas, kas neatbilst augstāk minētajiem noteikumiem un nosacījumiem.

5.       Pakai ir jānonāk nosūtīšanas terminālī vēlākais 15 minūtes pirms transportlīdzekļa atiešanas laika. Paka tiks izsniegta saņemšanas terminālī ne ilgāk kā 30 minūtes pēc tam, kad transportlīdzeklis būs sasniedzis galamērķi.

6.       Ir aizliegts nosūtīt: radioaktīvas, kodīgas, uzliesmojošas, toksiskas, smaržīgas vai smērējošas vielas; iepakojumus, kas piepildīti ar šķidrumu, ja tie nav cieši noslēgti, un nav iepakoti tā, lai būtu izturīgi pret triecieniem; naudu, obligācijas, monētas, dārgmetālus un dārgakmeņus, vērtspapīrus; dzīvus dzīvniekus, putnus, zivis, kukaiņus; asus priekšmetus un priekšmetus, kas paredzēti griešanai, ja tie nav ievietoti īpašā iepakojumā; alkoholu; tabakas izstrādājumus; narkotiskās vielas, munīciju, sprāgstvielas, ieročus un to detaļas. Gadījumā, ja tas ir starptautisks sūtījums, ir aizliegts nosūtīt iepakojumus, kuros ir iekļautas tāda preces, kuras ir aizliegts izvest no nosūtīšanas valsts un kuras ir aizliegts ievest valstī, kura ir galamērķis. Cargobus nav atbildīgs par iepakojumiem, kuri satur aizliegtās lietas. Cargobus ir tiesības neitralizēt vai iznīcināt pakas, kuras apdraud citas preces, Cargobus īpašumu vai trešās personas īpašumu, kā arī viņu veselību vai vidi. Nosūtītājam ir jāapņemas kompensēt jebkādus bojājumus vai izmaksas, kas radušās Cargobus saistībā ar augstāk minētajām aizliegtajām vai bīstamajām pakām.

7.   Nosūtītājs apņemas informēt Saņēmēju par pakas nosūtīšanu un nodrošināt, ka Saņēmējs saņem paku saprātīgā laika periodā, ņemot vērā pakas ierašanās laiku galamērķī un attiecīgo izkraušanas laiku, kā arī saskaņā ar piegādes noteikumiem, kas atrunāti kravas pārvadājuma līgumā/ rēķinā, ja vien nav atrunāts citādāk.

8.   Gadījumā, ja preces izsniegšana tiek veikta no autobusa, Nosūtītājam ir jānodrošina, ka Saņēmējs saņem paku paredzētajā laikā, kad autobuss ierodas galamērķī, kas atrunāts preču pārvadāšanas līgumā/ rēķinā, vai, gadījumā, ja autobuss kavējas laika apstākļu dēļ, tehnisku bojājumu, ceļu satiksmes negadījuma vai citu iemeslu dēļ, reālajā pakas atvešanas brīdī. Cargobus nav atbildīgs par pakas piegādi Saņēmējam gadījumā, ja Saņēmējs neierodas autobusa galamērķī augstāk noteiktajā laikā. Nosūtītājam ir jāapmaksā visi izdevumi, kas saistīti ar pakas atgriešanu, uzglabāšanu, pārkraušanu, utt.

9.   Cargobus pakalpojumi ir jāapmaksā, pamatojoties uz cenu lapu, kuru izdevis Cargobus. Cenu lapai ir jābūt pieejamai Cargobus terminālos un mājas lapā www.cargobus.eu.

10.   Kravas pārvadājumu izmaksām par paku ir jāsastāv no noformēšanas maksas, transportēšanas izmaksām, pārkraušanas izmaksām un maksas par uzglabāšanu līdz 24 stundām nosūtīšanas terminālī un saņemšanas terminālī. Papildu pasūtītie pakalpojumi, kā: kurjera pakalpojumi, apdrošināšana, iepakošana, uzglabāšana, utt. ir jāapmaksā atsevišķi.

11.   Cargobus nav pienākums piegādāt paku Saņēmējam, kamēr Saņēmējs nav apmaksājis pakalpojumu. Ja Saņēmējs neapmaksā pakalpojumu, Nosūtītājs apņemas kompensēt Cargobus visas ar to saistītās izmaksas un zaudējumus, ieskaitot transportēšanas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar pakas atgriešanu.

12.   Paka ir jāizsniedz Saņēmējam pret parakstu, pieprasot uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (vadītāja apliecību, identifikācijas karti vai pasi) vai jebkuru citu informāciju, kas ļauj atpazīt saņēmēju (klienta karte, pilnvara, telefona nummurs, sūtījuma nummurs).

13.   Izmantojot kurjera piegādes pakalpojumus, ja piegāde neizdodas, kurjeram ir jāsazinās ar Saņēmēju vai jāatstāj paziņojums par apmeklējumu un paka jānogādā tuvākajā Cargobus birojā. Nosūtītājs vai Saņēmējs var pasūtīt jaunu piegādi par papildu samaksu.

14.    Piegāde tiek uzskatīta par kavētu, ja paka neierodas galamērķa terminālī 72 stundu laikā starptautisku sūtījumu gadījumā, un 24 stundu laikā vietējām piegādēm pēc sūtījuma noformēšanas laikā paredzētā laika.

15.   Paka tiek uzskatīta par pazaudētu, ja tās piegādes termiņš galamērķī tiek kavēts par 30 dienām starptautiskiem sūtījumiem un 4 dienām vietējiem sūtījumiem.

16.  Ja saņemšanas brīdī pakas vai iepakojuma bojājumus fiksē Saņēmējs, Saņēmējam ir jāveido iesniegums, norādot bojājumus pavadošajā dokumentā. Pretējā gadījumā ir jāpierāda, ka Nosūtītājs ir nosūtījis sūtījumu labā stāvoklī un daudzumā, kāds minēts pavadošajos dokumentos. Gadījumā, ja nav iespējams konstatēt bojājumus normālos pakas saņemšanas apstākļos, Saņēmējam ir tiesības iesniegt sūdzību Cargobus 7 dienu laikā.

17.   Visas sūdzības un prasības, kas attiecas uz pakas bojājumiem, nozaudēšanu vai kavētu piegādi, ir jāiesniedz Cargobus rakstveidā 7 dienu laikā.

18.   Gadījumā, ja bojātās pakas vai to daļas tiek kompensētas uz Cargobus rēķina, pakas īpašumtiesības ir jānodod Cargobus. Kompensācija var tikt īstenota restaurācijas, aizvietošanas vai naudas kompensācijas izteiksmē. Cargobus ir tiesības izlemt par kompensācijas formu.

19.   Cargobus ir jāuzņemas atbildība par pakas zaudējumiem vai bojājumiem saskaņā ar CMR konvencijas un Saistību tiesību likumu par summu līdz 8.33 SDR par kilogramu par bojātās vai nozaudētās preces bruto svaru. SDR ir IMF īpaša aizņēmumtiesību likme un summa līdz ar to ir atkarīga no publicētā maiņas kursa IMF mājas lapā. Cargobus preču pārvadāšanas atbildības apdrošināšanai ir jāsedz pakas bojājumi vai zaudējumi, ņemot vērā augstāk minētos ierobežojumus.

20.   Pakas zaudējuma vai bojājuma gadījumā Cargobus ir jākompensē zaudējumi vai bojājumi, ņemot vērā 19. punktā minētos ierobežojumus un papildu apdrošināšanu gadījumā, arī ņemot vērā pakas vērtību. Citi zaudējumi, kā peļņas zaudējumi, ne-īpašumtiesību vai morālie zaudējumi netiek kompensēti.

21.   Cargobus tiek atbrīvots no atbildības, ja tā saistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi ir izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi. Sekojoši apstākļi var tikt uzskatīti par nepārvaramas varas apstākļiem: plūdi un citi ārkārtēji laika apstākļi; ugunsgrēki, zemestrīces un citas dabas katastrofas, satiksmes sastrēgumu, satiksmes pārtraukumi, transportlīdzekļa bojājumi, maršruta maiņa, ko ir izraisījuši ceļu remontdarbi vai negadījumi, zādzības, terorisma akti un darbības, kas saistīti ar valdību, nemieri, streiki, karš, varas iestāžu darbība, likumdošanas grozījumi, traucējot pilnīgu līguma izpildi, kā arī citi ārkārtēji notikumi, kuru esamību vai sekas Cargobus nevarēja paredzēt vai novērst līguma noslēgšanas brīdī vai saņemot paku no Nosūtītāja.

22.   Cargobus ir jāatbrīvo no atbildības par sūtījuma bojājumu vai zaudējumu, ja tas ir radies kāda no zemāk minēto risku gadījumā: iepakojuma trūkums; nepilnīgs vai bojāts iepakojums; sūtījumu iekraušanu vai izkraušanu ir veicis Nosūtītājs, Saņēmējs, vai persona, kura rīkojas Nosūtītāja vai Saņēmēja vārdā; marķējuma trūkums uz pakas un tā neatbilstība; konkrētas pakas dabiskās īpašības, kuru rezultātā tā var tikt bojāta, neizturot spiedienu, funkcionālo traucējumu, korozijas, iekšējās sabojāšanās, izkalšanas, noplūdes vai dabīgā zuduma dēļ.

23.    Pakas ir jāglabā līdz 1 (vienam) mēnesim, ātri bojājošās pakas ir jāglabā galamērķa terminālī līdz 3 (trim) dienām. Atgrieztās pakas ir jāizsniedz nosūtītājam nosūtīšanas terminālī pēc attiecīgo piegāžu un uzglabāšanas maksu apmaksas. Pēc tam Cargobus ir jārīkojas saskaņā ar Saistību tiesību likumu un balstoties uz Cargobus „Procedūru par paku atvēršanu un iznīcināšanu.”

[1] Konvencija par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR); RT II 1995., 3., 12.

2 RT I, 08.07.2011., 21.

      Cargobus patur tiesības grozīt šos apkalpošanas noteikumus.